60 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «60 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 60 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

60 (хынҩажәа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 60.

60

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005