63 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Ари адаҟьа «63 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 63 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

63 (хынҩажәи хԥа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 63.

63

АхьарԥшқәаПравить