64 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «64 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 64 (аҵакырацәара).

64 (хынҩажәи ԥшьба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 64.

64

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005