70 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «70 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 70 (аҵакырацәара).

70 (хынҩажәи жәаба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 70.

70

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005