73 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «73 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 73 (аҵакырацәара).

73 (хынҩажәи жәаха)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 73.

73

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005