Ари адаҟьа «77 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 77 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

77 (хынҩажәи жәибжь)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 77.

77

Ахьарԥшқәа

аредакциазура