7 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «7 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 7 (аҵакырацəара), [[{{{3}}}]].

7 (быжьба), бжьба[1][2] (иааркьаҿны «бжь.») — анатуралтә ахыԥхьаӡара 7.

7

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005
  2. Абхазско-Русский словарь, Сухуми, 2005, ст. 237