87 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «87 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 87 (аҵакырацәара).

87 (ԥшьынҩажәи бжьба́)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 87.

87

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005