Ари адаҟьа «87 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 87 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

87 (ԥшьынҩажәи бжьба́)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 87.

87

Ахьарԥшқәа Править