Ари адаҟьа «88 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 88 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

88 (ԥшьынҩажәи ааба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 88.

88

Ахьарԥшқәа аредакциазура