88 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «88 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 88 (аҵакырацәара).

88 (ԥшьынҩажәи ааба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 88.

88

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005