90 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «90 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 90 (аҵакырацәара).

90 (ԥшьынҩажәи жәаба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 90.

90

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005