90 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Ари адаҟьа «90 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 90 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

90 (ԥшьынҩажәи жәаба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 90.

90

АхьарԥшқәаПравить