94 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Ари адаҟьа «94 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 94 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

94 (ԥшьынҩажәи жәиԥшь)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 94.

94

АхьарԥшқәаПравить