98 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «98 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 98 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

98 (ԥшьынҩажәи жәаа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 98.

98

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005