99 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Ари адаҟьа «99 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 99 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

99 (ԥшьынҩажәи зеижә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 99.

99

АхьарԥшқәаПравить