Ари адаҟьа «9 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 9 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

9 (жәба)[1] (иааркьаҿны «жә.») — анатуралтә ахыԥхьаӡара 9.

9

Ахьарԥшқәа аредакциазура