SPL908455

Абызшәақәа рдырра
pl Język polski jest mową ojczystą tego użytkownika.
ab-0 Ари алахәҩы еилыикааӡом ма аарла еилыикааоит аԥсуа бызшәа.
Алахәылацәа рбызшәақәа