Анчабаӡе, Зураб Вианор-иԥа

Зураб Вианор-иԥа Анчабаӡе (мшаԥымза 221920 ш. — ажьырныҳәамза 281981 ш.) — Аԥсны аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ.

Анчабаӡе, Зураб Вианор-иԥа
ზურაბ ვიანორის ძე ანჩაბაძე
Аира мшаԥымза 22, 1920 ш.
Гагра
Аԥсра ажьырныҳәамза 28, 1984 ш.
Аҟәа
Атәылауаҩра Асовет Еидгыла
Алма-матер Абхазский государственный университет
Аусура аҭоурыхдырҩы
Анашьамҭақәа орден «Знак Почёта»
орден Трудового Красного Знамени
Апартиа Асовет Еидгыла акоммунисттә партиа
Ахәыҷқәа Георгий Зурабович Анчабадзе
Абызшәақәа Аурыс бызшәа
Амаҵура аректор

Абиографиа аредакциазура

Иналукааша аԥсуа ҵарауаҩ, аҭоурыхдырыҩ-кавказҭҵааҩ Зураб Вианор-иԥа Анчабаӡе иԥсҭазаара зегьы азкын ԥсыцқьала иҽагәылахаланы аҭҵаарадырра амаҵ ауреи. Зураб Анчабаӡе иинтересқәа ртематикатә ҭҵаарадырратә мҽхакы ҭбаауп. Хырхарҭа хадас иамаз иреиуан Аԥсни, Қырҭтәылеи, Нхыҵ-Кавказ ашьхаруа жәларқәеи рҭоурых апроблемақәа рыҭҵаара. З.В. Анчабаӡе акьыԥхь збахьоу иҭҵаарадырратә-ҭҵааратә усумҭақәа рхыԥхьаӡара 100 иреиҳауп. Иусумҭақәа иарбанзаалак ҳтәыла аҭҵааразы акыр иаԥсоу материалны иҟоуп. Инаукатә ҭҵаарақәа ирныԥшуеит зеиԥш ыҟамыз ибаҩхатәра, идырра ҵаула, иҭҵаарадырратә ԥышәа абеиара.

Алитература аредакциазура

  • Акрызҵазкуа арыцхәқәа рамзар, Аҟәа, 2015 ш.
  • Дзидзария Г.А. Ученый и педагог//Сов.Абх. -1974. - 4 июня. - С. 3.
  • Куправа А.Э. Выдающийся абхазский историк - кавказовед: [к 90-летию со дня рождения З.В. Анчабадзе]/А. Куправа//РА. - 2010. - 22-23 апр., (№43). - С.2.