Аҧсуа амхаџьырра Ҭырқтәылаҿ

Аҧсуаа — аҧсуа-адыга ргәыҧ ауаажәлар амраҭашәаратә Кавказ аҿы. Инхоит Аҧсны, усгьы Ҭырқтәыла, Урыстәыла, Шьамтәылеи Иорданиеи. Ицәажәоит аҧсуа бызшәала.


Еицардыруа аҧсуааПравить