ГәымаАԥсны ақыҭа Аҟәа араион аҿы.

Анхарҭаҭыԥ
Гәыма
Атәыла Аԥсны Аҳәынҭқарра (5)
Қырҭтәыла (188)
Акоординатқәа 43° ҩ. ҭ., 41°1′ мг. н.
Ацентр агдыра 380 м
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара  ҩык
Карта