Аҟәа араион (азыркьаҿра: Аҟәа ар-он) — Аԥсны Аҳәынҭқарра ируакуп. Аҳәаақәа: аҩадаҞарачы-Черқьезтәи ареспублика; амрагыларахьКьалашәыр аӡы, Гәылрыԥшь араион; АладаАмшын еиқәа; амраҭашәарахьГәдоуҭа араион.

Атерриториа

аредакциазура

Атерриториа – 1523 км².

Араион иаланхо – 11 531-ҩык. (2011 ш.).

Ақалақьқәа

аредакциазура

Ақалақь Аҟәа иаҳҭнықалақьуп.

Аҟәатәи араион ақыҭақәа:

Ахьарԥшқәа

аредакциазура