Ԥсҳәы (ақырҭ. ფსხუ) — Аԥсны ашьхатә қыҭа Аҟәа араион аҿы.

Анхарҭаҭыԥ
Ԥсҳәы
Атәыла Аԥсны Аҳәынҭқарра (5)
Қырҭтәыла (188)
Акоординатқәа 43°23′23″ ҩ. ҭ., 40°48′48″ мг. н.
Ацентр агдыра 760 м
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара 136 ҩык
Асааҭтә зона UTC+3:00
Карта

Шәахә. иара убас аредакциазура